ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

4/10 Ο ίππος ΡΕΜΙΝΙΣ(IRE) απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.
Ο ίππος ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ(IRE)  ανατέθηκε στην προπόνηση Παν.Τζαβέλλα.
3/10
Το μισό (50%) του ίππου ΜΠΛΑΚ ΤΡΙΜΠΛΥ(IRE)(μερίδιο κ. Μαρ.Κουτσομύτη) αγοράστηκε από τον κ. Στυλ. Σπύρου στις 3/10/18 και θα  διαγωνίζεται με τα χρώματα του κ. Στυλ. Σπύρου.